യുഎസ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ജപ്പാൻ, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിലുടനീളമുള്ള എല്ലാ ഭ physical തിക സ്ഥാനങ്ങളും അടയ്ക്കാൻ ബോസ് തീരുമാനിക്കുന്നു – ജിഎസ്മറീന.കോം വാർത്ത – ജിഎസ്മറീന.കോം


Translating…

Earlier today, Bose – brand of audio products for home and travel – has confirmed via email to The Verge that it will be closing several of its retail stores “over the next few months”. Hundreds of its retail workers will be laid off as a result of the stores closing, but they will be offered severance and outplacement assistance.

Originally, our retail stores gave people a way to experience, test, and talk to us about multi-component, CD and DVD systems. At the time, it was a radical idea, but we focused on what our customers needed, and where they needed is – and we’re doing the same thing now. – Colette Burke, Bose VP of Global Sales

Bose will gradually begin closing down stores in the US, Europe, Japan, and Australia – adding up to 119 stores. Bose will still have retail locations throughout the world – 130 stores through Greater China and the UAE, along with additional stores in India, Southeast Asia, and South Korea.

Bose SoundSport Free

Bose Sound Sport Free

Today, Bose sells its products at Best Buy, Amazon, Target, Apple Stores, third-party retailers, and on Bose’s own website. Check out the Source link for Bose’s full statement to The Verge.

Source