മികച്ച ഫോട്ടോകൾ ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതിന് 2019 ലെ ഐഫോണിന്റെ ‘മികച്ച’ ക്യാമറ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ


Translating…

Earlier this month, Apple held a special event in New York where it announced a list of best apps across iPhone, iPad and Mac range of devices. Considering there are lakhs of apps with millions of downloads, it must be a pretty extraordinary app to win the coveted title of app of the year. For iPhone, the best app of the year was a camera app called Spectre.

Spectre is a camera app that comes from the developers of Halide, another widely popular iPhone camera app. The user interface of the app is really simple and easy to use. Just below the viewfinder, you can spot a set of buttons that can flip the camera, allow you to access settings and stabilise the camera. Spectre offers to click images in 3, 5 and 9-seconds, which is ample time for the shutter of the camera to open. Here we tell you a few tips and tricks to use Spectre and get the best possible images:

Keep your hand absolutely steady

While Spectre does eliminate the need of a tripod to a great extent, steadiness is essential to clicking pictures with it. Spectre uses AI stabilisation but still, you need to keep your iPhone steady.

Use the exposure slider

The good thing about Spectre is that the exposure slider is available anywhere in the app. Simply swipe on the screen to make an image lighter or darker, depending on the image conditions. This will help you reducing the blurriness if you are taking images of well-lit market or a street.

Use 3- or 5-second shutter speed

If you are clicking images of people and want to create a ‘ghost’ effect, then using 3-second or 5-second shutter speed is advisable. You will notice that people don’t disappear but a ‘ghost’ effect is created.

Keep in mind that Spectre isn’t a free to download app. You will have to fork out Rs 249, which is a one-time fee, and then use it to get long-exposure shots.