എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ്! ഗർഭധാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദീപിക പദുക്കോൺ: ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ, ഞാൻ എല്ലാത്തരം ula ഹക്കച്ചവടങ്ങൾക്കും ഇരയായിട്ടുണ്ട് – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ്! ഗർഭധാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദീപിക പദുക്കോൺ: ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ, ഞാൻ എല്ലാത്തരം ula ഹക്കച്ചവടങ്ങൾക്കും ഇരയായിട്ടുണ്ട് – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

Related Post


Translating…

Deepika Padukone

and

Ranveer Singh

got married last year in a private ceremony held in Italy. This year however at a recent event, speculations were made by the media and the fans that the actress is pregnant as her outfit flaunted a baby bump which was a camera trick! The actress recently commented ‘Daddie’ on Ranveer Singh’s Instagram post which raised the speculation of she being pregnant.

During our recent interaction with Deepika Padukone for her movie ‘

Chhapaak

’, we asked her if such speculations stories about her being pregnant bother her. Answering to the same, Deepika Padukone said, “I don’t get affected by it at all. I don’t read comments. Nobody has a bigger reality check than me. If I’m feeling heavy on a certain day, I will be the first one to know it. If I’m feeling fit on a certain day, I will be the first one to know it. Nobody will know it better than me. I think, as an actor I’ve been exposed to this right from the beginning, all kinds of speculations. It doesn’t feature in my scheme of things.”

Deepika Padukone clarified to us that

pregnancy

rumours don’t affect her and she doesn’t read such comments on her timeline. On work front, Deepika Padukone is all set to surprise her with an award winning performance in ‘Chhapaak’ which is set to release on 10th January 2020.