ഡിസംബർ 31 വരെ മഹീന്ദ്ര അൾതുറാസിൽ 4 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഓഫാണ് – ഇന്ത്യകാർ ന്യൂസ്

ഡിസംബർ 31 വരെ മഹീന്ദ്ര അൾതുറാസിൽ 4 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഓഫാണ് – ഇന്ത്യകാർ ന്യൂസ്

Related Post


Translating…

Mahindra Alturas Discounts

Mahindra & Mahindra is offering a big year-end discounts and benefits on its flagship SUV – Alturas. Buyers can save up to Rs 4 lakh on the fully-fledged SUV till 31st December, 2019. Read – Updated Mahindra Alturas Coming Soon

The scheme includes a cash discount of Rs 1 lakh and an exchange bonus of up to Rs 1 lakh along with 1st year insurance, AMC maintenance, extended warranty and basic accessories pack.

2020 Mahindra Alturas

Currently, the Mahindra Alturas comes in two variants – 4X2 AT and 4X4 AT – priced at Rs 27.70 lakh and Rs 30.70 lakh respectively. All prices are ex-showroom. Read: 2020 Mahindra Thar – What We Know So Far

Besides the Alturas, the Mahindra Marazzo is available with benefits of up to Rs 1.71 lakh that includes cash back of Rs 1.39 lakh, an exchange bonus of Rs 25,000, corporate discount and dealer end benefits on insurance.  

In order to make way for the new-generation Mahindra XUV500, the carmaker is offering discounts of up to Rs 84,000 in its existing model. While the Mahindra TUV300 can be had with discounts of up to Rs 75,000, the XUV300 (BS4) is running on discounts of up to Rs 70,000.

The Mahindra Scorpio can be had with discounts and benefits of up to Rs 60,000. Buyers can save up to Rs 47,000 on the Mahindra Bolero.

Mahindra Alturas Review