ബിഗ് ബോസ് 13: വിശാൽ ആദിത്യ സിങ്ങിനെ 'സൈഡ്കിക്ക്' എന്നാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് ശുക്ല വിളിക്കുന്നത്; രണ്ടാമത്തേത് അദ്ദേഹത്തെ 'ചാച്ചി' എന്ന് വിളിക്കുന്നു – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

ബിഗ് ബോസ് 13: വിശാൽ ആദിത്യ സിങ്ങിനെ 'സൈഡ്കിക്ക്' എന്നാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് ശുക്ല വിളിക്കുന്നത്; രണ്ടാമത്തേത് അദ്ദേഹത്തെ 'ചാച്ചി' എന്ന് വിളിക്കുന്നു – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

Related Post


Translating…

In the latest episode of

Bigg Boss 13

, in the garden area,

Sidharth Shukla

accuses Vishal of being a sidekick. The two get into an argument. Vishal calls Sidharth ‘chachi’ and argues with Sidharth. Things get nasty and everyone start fighting with Sidharth. Rashami comes to take Vishal and passes sarcastic comment on Sidharth.

Sidharth tells Rashami that she is ‘aisi ladki’ and the latter gets furious hearing it. Rashami cries in front of Arhaan and yells at him saying that she needs to know which type of girl she is. Sidharth keeps saying ‘aisi ladki’ and Arhaan goes to hit him. Rashami calls Sidharth kichad. Asim pushes Sidharth and the latter complains to Bigg Boss. Arhaan tells Sidharth ‘maa baap pe mat jana.’ Arhaan threatens Sidharth saying ‘teri ulti ginti shuru hogyi hai.’

In the living area, Vikas tells Sidharth that everyone is targeting him. He even says that Rashami pokes him and then later uses woman card. Paras and Mahira make fun of Shehnaz. Shehnaz warns them to not hurt her. Shefali and Vikas make Shehnaz understand that she should not ruin her relationship with Sidharth.

Shehnaz goes to sleep on Sidharth’s bed and the latter ignores her. She tells Sidharth that she needs to talk to him but he tells Vikas that he needs to sleep. In the morning, Shehnaz cries and tells Rashami that she is not jealous of Mahira. She tells Rashami that Sidharth is ignoring her.

Mallika Sherwat enters the house and sits on Sidharth’s lap. Mallika makes Mahira-Paras eat apple without touching it. Later, Arti makes Sidharth eat strawberry with chocolate and their romance makes everyone stunned. She announces Arti Singh as the first opposition captain of the house and gives her 5 special cards through which she can change 5 rules of made by the current captain at any point of time.