ബിഗ് ബോസ് 13: എല്ലാം സങ്കീർണ്ണമാക്കിയതായി റഷാമി ദേശായി അർഹാൻ ഖാനോട് പറയുന്നു; അസ്വസ്ഥനായി തോന്നുന്നു – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ


Translating…

In the Weekend Ka Vaar episode, once again

Rashami Desai

and

Arhaan Khan

have grabbed headlines. The show began with Rashami and Arhaan sitting together on the bench and discussing the latter’s comment on him picking the actress from the roadside and helping her when she went bankrupt.

Arhaan Khan told Rashami that he can’t think about anything as his mind has gone numb and can’t think of anything. The actress tells him that her mind, too, is numb and is more stressed than him because she has hundreds of things going on in her head.

After this, Sunil Grover aka Gutthi entered inside the

Bigg Boss 13

house to entertain the housemates. He assigned a task to the housemates, in which, he asked Rashami and Arhaan to do a romantic dance on the song, Hum Tum.

Rashami was a bit reluctant to dance but went ahead. Arhaan accompanied and tried doing a romantic dance. Rashami kept telling that Arhaan doesn’t know how to dance, he is a non-dancer. Arhaan managed to do a few steps and lifted her in his arms. Then put her on Gutthi’s lap.

Former Bigg Boss 11 contestants

Hina Khan

and

Priyank Sharma

also made their entries in the house. Rashami and Hina share a great bond, and upon meeting her in the house, Hina hugged Rashami tightly and whispered in her ear that she has already made mistakes in her life, and suggested she make a wise decision.

This was said in context of Rashami’s relationship with Arhaan Khan.